Tuesday, May 11, 2010

baskin in tha sunwere enjoyin baskin in tha sun. enjoyin tha back door in shifts. first shift in tha door Madison, followed by angle.